Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ
Prevádzkovateľom je v súlade s ust. §6 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosť Rinoparts s.r.o. , IČO 36392642, so sídlom Priemyselná 16, Žilina 010 01, Slovenská republika.

Aké informácie zhromažďujeme
Zhromažďujeme informácie výlučne s jasne a jednoznačne vymedzeným účelom. Tento účel je vždy v súlade s platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a výlučne spôsobom, ktorý je v súlade s dobrými mravmi. Zhromažďujeme osobné údaje v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je dodanie objednaného tovaru za dohodnutú kúpnu cenu v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zák. č. 122/2013 Z.z. bez súhlasu dotknutej osoby.
Ukladáme meno a priezvisko (názov firmy) kupujúceho (príp. meno a priezvisko kontaktnej osoby, ktorá za právnicku osobu vystavila objednávku), fakturačnú, prípadne adresu dodania, telefón, e-mail kontaktnej osoby kupujúceho a identifikačné údaje o právnickej osobe.
Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú sprístupnené alebo poskytnuté tretej osobe (napr. dopravcovi) za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Ako predávajúci poskytujeme osobné údaje o kupujúcich v rozsahu meno a priezvisko (obchodné meno), adresa pre doručovanie, telefónne číslo a celkovú cenu objednávky tretej osobe, ktorá zabezpečuje doručenie objednávky kupujúcemu, t.j. za účelom splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
Počas návštevy našej stránky zaznamenávame vašu IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ, a to len na nevyhnutnú dobu.
Vždy dbáme najmä o to, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd a právnom chránených záujmov dotknutých osôb, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Na základe čoho zhromažďujeme osobné údaje
Osobné údaje spracúvame výlučne:
* na základe priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie,
* na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
* na základe zákona o ochrane osobných údajov,
* na základe osobitného zákona,
* na základe súhlasu dotknutej osoby.
Ak spracúvame osobné údaje na základe súhlasu, dbáme o to, aby boli osobné údaje spracúvané výlučne v rozsahu a spôsobom stanoveným v súhlase a zároveň ponúkame možnosť daný súhlas kedykoľvek odvolať.

Ako používame zhromažďované informácie
Na účely:
* evidencie objednávok kupujúceho,
* uzatvorených kúpnych zmlúv,
* vystavenia faktúr a iných daňových dokladov,
* marketingových aktivít predávajúceho (zasielaní obchodných oznámení o akciách, novinkách, zľavách e-mailom), ak s tým kupujúci vyjadril súhlas pri vystavovaní objednávky,
* uplatňovania zliav pre kupujúcich,
* prepravy objednaného tovaru kupujúcemu na určené miesto dodania,
* riešenia prípadných reklamácií kupujúcim,
* úpravy našej ponuky podľa dopytu,
* IP adresu dočasne a na nevyhnutnú dobu ukladáme a to najmä pre prípad narušenia bezpečnosti, identifikácie zdrojov a predchádzania im, a pre prípady zneužitia prihlasovacích údajov zákazníka.

Osobné informácie poskytujeme povereným zamestnancom na základe našich pokynov a v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími príslušnými opatreniami týkajúcimi sa dôvernosti a zabezpečenia.

Transparentnosť a možnosť voľby
Nad informáciami, ktoré zhromažďujeme máte neustále kontrolu. Môžete napríklad:
* Kontrolovať rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame.
* Požiadať o ukončenie zasielania informácií, o ktoré nemáte záujem.
* Aktualizovať vaše osobné informácie
* Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ak sú tieto informácie nesprávne, snažíme sa vám ponúknuť možnosť ich ihneď aktualizovať alebo odstrániť, okrem prípadov, keď musíme tieto údaje z oprávnených obchodných alebo právnych dôvodov uchovávať.

Bezpečnosť zhromažďovaných informácií
Intenzívne pracujeme na tom, aby sme našu spoločnosť ochránili pred neoprávneným prístupom a neoprávneným pozmeňovaním, sprístupnením alebo zničením informácií, ktoré uchovávame. V súvislosti s tým sme prijali komplexné bezpečnostné opatrenia, ktoré sa neustále snažíme skvalitňovať.
Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia.
Prístup k osobným informáciám majú len poverení zamestnanci našej spoločnosti, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať, a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k ich potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

Dohľad nad dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov
Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme. Ak dostaneme formálne písomné upozornenie, v rámci jeho riešenia kontaktujeme osobu, ktorá upozornenie podala za účelom jeho podrobného prešetrenia. Pri riešení všetkých upozornení týkajúcich sa osobných údajov, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s dotknutými osobami, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
* potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
* vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu – identifikačné údaje prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah osobných údajov a prípadné doplňujúce informácie, ktoré sú potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv,
* vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
* vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
* opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
* likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
* likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
* blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
Dotknutá osoba má právo u prevádzkovateľa namietať na základe písomnej žiadosti voči:
* spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
* využívaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku
* poskytovaniu osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa na účely priameho marketingu.

MÁTE OTÁZKY?

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne nášho sortimentu, prípadne ste nenašli
súčiastku, ktorú ste hľadali, zavolajte nám: +421 41 5625153
alebo píšte na info@rinoparts.sk

Pravidlá ochrany osobných údajov | Politika cookies